THE SWISS PILATES INTENSIVE MAT

คอร์สครูผู้สอนมืออาชีพ

หลักสูตร:

125 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 

เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและการเริ่มต้นการสอนระดับเบื้องต้นและระดับกลางของชั้นเรียนแมทในคลาสส่วนตัวและคลาสรวม

เนื้อหาของหลักสูตร:

 • ปรัชญา แนวคิดและหลักการของพิลาทิส
 • กายวิภาคศาสตร์และการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเคลื่อนไหว
 • การประเมินท่าทางของร่างกาย โดยเฉพาะส่วนของท่าทางที่บกพร่อง
 • การปฏิบัติของระดับเริ่มต้นและระดับกลาง
 • วิธีการของการสอน
 • ความแตกต่างของการใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆในพิลาทิส
 • การปรับเปลี่ยนประเภทของร่างกายโดยเฉพาะประเด็นการทรงตัวและเงื่อนไข
 • เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารและการสังเกต และทักษะการใช้คำพูดและภาพอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า

ระยะเวลาการฝึกอบรม:

30 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • วิธีการสอน
 • ดูแลการฝึกอบรม
 • การมอบหมายงานและการศึกษาระดับเดียวกัน

ความต้องการหลังจากการฝึกอบรม:

 • 5 ชั่วโมง การสังเกต
 • 25 ชั่วโมง การฝึกปฏิบัติ
 • 30 ชั่วโมง การปฏิบัติตามหลักสูตร
 • 25 ชั่วโมง การฝึกสอน

ประกาศนียบัตร:

International Professional Certificate SPI accredited EduQualita

การสอบ:

 • ไม่เกิน 6 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
 • สอบปฏิบัติ (60 นาที) และสอบข้อเขียน (60 นาที)

การปฏิบัติร่วมกันระหว่างพิลาทิสแมทและพิลาทิสรีฟอร์เมอร์:

 • ไม่เกิน 10 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
 • สอบปฏิบัติ (90 นาที) และสอบข้อเขียน (90 นาที)

จำนวนนักเรียน: 

15 คน

Other courses >>